خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:

 

 Plist file را چیست؟
 delegate pattern چگونه در iOS پیاده‌سازی شده است؟
 موارد کاربرد singleton را توضیح دهید و دو مثال از singleton در Cocoa را ذکر کنید.
 App bundle را توضیح داده و شرح دهید چه زمانی نیاز به استفاده از @synthesize داریم؟
 توضیح دهید garbage collection چگونه در iOS پیاده‌سازی شده است؟
 App state ها را در iOS توضیح دهید.
 چه کاراکتری در objective c یک مقدار constant را مشخص می کند؟

  main و NSlog مثال هایی از ... هستند

  زمانی که در objective c از حلقه ی for استفاده می کنید، بدنه حلقه حداقل یک بار اجرا خواهد شد
  خروجی تکه کد زیر چیست؟
for (int i = 0, sum = 0; i < 10; i += 1)
sum += ++i; 
NSLog (@"%i", sum);

 


 با داشتن
int I = 15;
کدام گزینه در مورد عبارت زیر صحیح است؟
(float) (I / 2);

 

 

اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!