Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Current »

خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:

 

سوال (از کتابخانه Linq): فرض کنید در #C، آرایه‌ای از کلاس Person داریم که شامل فیلدهای Name, LastName و Age است. می‌خواهیم با استفاده از Linq عبارتی بنویسیم که با گرفتن این آرایه‌، آرایه‌ای از  string که ترکیب نام و نام خانوادگی افراد، مرتب شده بر اساس سن است را خروجی دهد.

(راهنمایی در صورت نیاز: انتخاب از بین گزینه ها)

   a. arr.Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).ToArray()

   b. arr.OrderBy(x => x.Age). Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).ToArray()

   c. arr.ToArray().OrderBy(x => x.Age).Select(x => new { Result = x.Name + “ “ + x.FamilyName })

   d. arr.Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).OrderBy(x => x.Age).ToArray()

سوال کدام یک از unary operator های زیر را می‌توان overload کرد؟

a. true, false, +                                                b. new, is, +

c. +                                                              d. is

سوال کدام یک از کلاس‌های دامنه System.Collections.Generic هستند؟

a. Stack, Tree                                              b. Tree, SortedArray

c. Stack, SortedDictionary                                d.  Stack, Tree, SortedDictionary, SortedArray 

 

 

سوال عملکرد استفاده از کلیدواژه sealed برای کلاس و متد چیست؟

سوال تفاوت کلیدواژه const و readonly چیست؟

 

 

اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!

   • No labels