Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

سوال‌های عمومی توانایی شما را در مبانی برنامه‌نویسی محک می‌زند. معمولاً افرادی که تحصیلات خود را در رشته‌های مرتبط با مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار، فناوری اطلاعات) گذرانده باشند، از عهده این سوالات به راحتی برمی‌آیند.

  • No labels