Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

سوال کلاس A، B و C را داریم. کلاس‌های B و C از A ارث‌بری دارند. جداول معادل این 3 کلاس را در یک پایگاه داده رابطه‌ای بگویید (حالت‌های مختلف را بگویید).

سوال کلاس شهر و کشور داریم و با هم در ارتباط هستند (شهر موجودیت ضعیف هست و تعریف شهری که در هیچ کشوری نیست بی‌معنی است). می‌خواهیم با پاک کردن یک کشور تمام شهرهای آن هم پاک شود. در mapping مربوط به ORM باید چه تغییری بدهیم؟

سوال (طراحی) در یک دامنه مفاهیم دانشجو و درس را مشابه دانشگاه داریم. نمرات دانشجوها در درس‌هایی که می‌گیرند ذخیره می‌شود. برای این دامنه نمودار کلاس بکشید (conceptual class diagram).

سوال می خواهیم داده‌های دامنه بالا را در پایگاه داده رابطه‌ای ذخیره کنیم. جداول مربوطه چیست؟ یک query بنویسید که معدل همه دانشجوها را بدهد.

  • No labels