Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

سوال (شی‌گرایی) تفاوت Abstract Class و Interface چیست؟

سوال (شی‌گرایی) خروجی کد زیر چیست؟

using System;
 
namespace com.hasintech.training
{
	public class Sample{
    public int c;
  }
  
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      Sample c = new Sample();
      Console.WriteLine(c.c);
      f(c);
      Console.WriteLine(c.c);
      g(c);
      Console.WriteLine(c.c);
    }
    
    static void f(Sample c){
      c.c = 2;
    }
    static void g(Sample c){
      c = null;
    }
  }
}

 

سوال (مفاهیم برنامه نویسی) خروجی برنامه زیر چیست؟

using System;
public class X {
	
  public static void Main(string[] args) {
  	Console.WriteLine(MyMethod());
	}
	
	public static int MyMethod() {
    try {
      BadMethod();      
      Console.WriteLine("A");
			return 1;
    } catch{
      Console.WriteLine("B");
			return 2;
    } finally {
      Console.WriteLine("C");
    }
		return 3;
  }
  public static void BadMethod() {
    throw new Exception();
  }
}

 

سوال (مفاهیم برنامه‌نویسی) Annotation چیست؟

سوال (مفاهیم برنامه‌نویسی) Reflection چیست؟ چه کاربردهایی دارد؟ آیا با استفاده از Reflection می توانیم کلاسهایی که از یک کلاس ارث‌بری دارند را پیدا کنیم؟

سوال (الگوهای طراحی) با مفاهیمی مانند Web Service, REST, JSON آشنا هستید؟ مزیت Rest چیست؟

سوال (الگوهای طراحی) می‌خواهیم در یک برنامه، از یک Class تنها یک Object ساخته شود. (راهنمایی در صورت نیاز: به عنوان مثال کلاسی داریم که مسئول کار با پایگاه داده است و میخواهیم همه جا از یک instance آن کلاس استفاده شود، نه اینکه به ازای هر درخواست یک instance از کلاس new شود).

سوال (الگوهای طراحی) فرض کنید برنامه‌ای داریم که تعدادی سرویس Rest را پیاده سازی کرده است. این سرویس‌ها در جاهای مختلف ممکن است با خطا مواجه شوند. می‌خواهیم در تمام حالت‌ها یک خطای مشخص شامل پیامی ترجمه شده بدهیم، اما نمی‌خواهیم بدنه پیاده‌سازی همه سرویس‌ها را تک‌تک برای این منظور تغییر دهیم. راه حل شما چیست؟ (نمی‌خواهیم از امکانات کتابخانه‌ای که برای پیاده‌سازی Rest استفاده شده، استفاده کنیم). 

 • No labels