Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

سوال یک برنامه بازگشتی بنویسید که یک String ورودی را گرفته و آن را برعکس (reverse) کند.

سوال یک برنامه بنویسید که یک عدد ورودی را گرفته و آن را برعکس (reverse) کند. 

سوال الگوریتم مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) را بنویسید (راهنمایی در صورت نیاز: حباب‌های سبک‌تر در هر مرحله به بالای آب بالا می‌آیند).

سوال (ساختمان داده) فرض کنید آرایه‌ای از اعداد صحیح داشته باشید. این آرایه شامل تعداد زیادی عدد است که ممکن است بازه اعداد محدود باشد (مثلا همه در بازه 0 تا 100 باشند) یا نامحدود باشد (اعداد کوچک و بزرگ زیادی وجود داشته باشند). برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن این آرایه به عنوان ورودی، تعداد تکرار هر یک از عناصر آرایه را چاپ کند؛ یعنی بگوید که مثلا عدد 7 تکرارش 123 بار، و عدد 9234265 تکرارش 2 بار بوده است.

 

  • No labels