Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

در این بخش سوالات متنوعی از حیطه‌های گوناگون برنامه‌نویسی گذاشته شده است. این سوالات تا حدی از نظر موضوع از یک‌دیگر تفکیک شده‌اند، اما با این حال مقداری هم‌پوشانی میان آن‌ها وجود دارد. در جلسات مصاحبه حصین، عموماً از تمام حیطه‌های عمومی و همچنین سوالات اختصاصی زبان مورد علاقه شما سوالاتی مطرح می‌شود تا مهارت‌های برنامه‌نویسی شما ارزیابی شود.

 

  • No labels