Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:


سوال خروجی کد زیر چیست؟

public static void main(String[] args) {
 String x = new String("ab");
 change(x);
 System.out.println(x);
}
 
public static void change(String x) {
 x = "cd";
}

 

سوال کد بالا را طوری تغییر دهید که متد change مقدار x را تغییر دهد.

سوال می‌خواهیم یک متد در یک کلاس توسط فرزندانش قابل override کردن نباشد. چه راهی داریم؟

سوال پیاده‌سازی Genereic کلاس ArrayList چه فرقی با پیاده سازی قدیمیترش که Generic نبود دارد؟

  


اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!


 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  private static String x;
  public static void main(String[] args) {
   x = new String("ab");
   change();
   System.out.println(x);
  }
    
  public static void change() {
   x = "cd";
  }