Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


“Well, we’ll just launch the app and see if everything works. We’ve never had any problem doing that.”

– No one ever

اهمیت تست معمولا در ذهن توسعه‌دهنگان کمتر از چیزی‌ست که باید باشد. نوشتن کد قابل تست مهارتی‌ است که مانند مهارت‌های دیگر باید آموخته شود. در این جلسه به فلسفه‌ی تست و نوشتن کد قابل تست نمی‌پردازیم ولی ابزارهای مورد استفاده برای تست کردن یک اپلیکیشن انگیولار را معرفی کرده و در طول جلسه در عمل از آن‌ها استفاده می کنیم. برای این‌که راجع به فلسفه و اهمیت تست و نوشتن کد قابل تست حس بهتری پیدا کنید می توانید از منابع زیر استفاده کنید:

 

مولفه‌ها و ابزار‌های مورد استفاده در نوشتن تست برای یک اپلیکیشن انگیولار

منابع

AngularJS - Sec5.mp4

 

  • No labels