Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:

 

سوال Plist file را چیست؟
سوال delegate pattern چگونه در iOS پیاده‌سازی شده است؟
سوال موارد کاربرد singleton را توضیح دهید و دو مثال از singleton در Cocoa را ذکر کنید.
سوال App bundle را توضیح داده و شرح دهید چه زمانی نیاز به استفاده از @synthesize داریم؟
سوال توضیح دهید garbage collection چگونه در iOS پیاده‌سازی شده است؟
سوال App state ها را در iOS توضیح دهید.
سوال چه کاراکتری در objective c یک مقدار constant را مشخص می کند؟
 •  @
 •  #
 •  $
 •  &

 سوال main و NSlog مثال هایی از ... هستند
 •  Class
 •  Function
 •  Method
 •  Message

 سوال زمانی که در objective c از حلقه ی for استفاده می کنید، بدنه حلقه حداقل یک بار اجرا خواهد شد
 •  صحیح
 •  غلط

 سوال خروجی تکه کد زیر چیست؟
for (int i = 0, sum = 0; i < 10; i += 1)
sum += ++i; 
NSLog (@"%i", sum);

 

 •  45
 •  25
 •  20
 •  خطای کامپایل وجود داد

سوال با داشتن
int I = 15;
کدام گزینه در مورد عبارت زیر صحیح است؟
(float) (I / 2);
 •  یک floating point با مقدار 7.5 است
 •  یک floating point با مقدار 7.0 است
 •  یک integer با مقدار 7 است
 •  هیچ کدام

 

 

اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!


 

 

 • No labels