Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

خوب است پیش مرور از این بخش، نگاهی به سوالات عمومی بیندازید:

 

سوال (از کتابخانه Linq): فرض کنید در #C، آرایه‌ای از کلاس Person داریم که شامل فیلدهای Name, LastName و Age است. می‌خواهیم با استفاده از Linq عبارتی بنویسیم که با گرفتن این آرایه‌، آرایه‌ای از  string که ترکیب نام و نام خانوادگی افراد، مرتب شده بر اساس سن است را خروجی دهد.

(راهنمایی در صورت نیاز: انتخاب از بین گزینه ها)

   a. arr.Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).ToArray()

   b. arr.OrderBy(x => x.Age). Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).ToArray()

   c. arr.ToArray().OrderBy(x => x.Age).Select(x => new { Result = x.Name + “ “ + x.FamilyName }).ToArray()

   d. arr.Select(x => x.Name + “ “ + x.LastName).OrderBy(x => x.Age).ToArray()

سوال کدام یک از unary operator های زیر را می‌توان overload کرد؟

a. true, false, +                                                b. new, is, +

c. +                                                              d. is

سوال کدام یک از کلاس‌های دامنه System.Collections.Generic هستند؟

a. Stack, Tree                                              b. Tree, SortedArray

c. Stack, SortedDictionary                                d.  Stack, Tree, SortedDictionary, SortedArray 

 

 

سوال عملکرد استفاده از کلیدواژه sealed برای کلاس و متد چیست؟

سوال تفاوت کلیدواژه const و readonly چیست؟

 

 

اگر سوالات بالا (و سوالات مشابه در این سطح) را به خوبی پاسخ می‌دهید،

بخش فرصت‌های شغلی ما را مشاهده کنید!

   • No labels