Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

محبوبیت صنعت نرم افزار، و در دسترس بودن منابع آموزش فراوان در دنیای وب، موجب شده است تعداد زیادی برنامه نویس وجود داشته باشد. اما متاسفانه بسیاری از برنامه نویسان (تاکید می کنم، بسیاری از برنامه نویسان)، دانش عمیق کافی ندارند. 

اکثر برنامه نویسان تعداد کمی مفاهیم اولیه برنامه نویسی (مانند متغیر، آرایه، حلقه تکرار، شرط، و همچنین الگوریتم های اولیه) را یاد می گیرند و سپس شروع به نوشتن برنامه می کنند. این موجب می شود که چنین برنامه نویسی، در زبان شی گرای #C با امکانات زیاد، کد رویه ای C بزند و سعی کند با این کد مساله خود را حل کند. 

کار کردن با دانش سطحی برنامه نویسی اگر چه غیر ممکن نیست، اما چنین برنامه نویسانی نمی توانند در تولید سیستم های بزرگ یا پیچیده نقش جدی داشته باشند.

 

سوال: مسیر خوب برای برنامه نویس شدن چیست؟

 

پیشنهاد ما به شما، سه مرحله کاری است: 

1. یادگیری عمیق مفاهیم برنامه نویسی

یادگیری مفاهیم را باید عمدتا در زمان تحصیل در دانشگاه شروع کنید. اگر چند سال سابقه کار داشته باشید معمولا تغییر ذهنیت شما از مفاهیم و عمق بخشیدن به دانش شما، کار بسیار سخت و شاید غیر ممکنی باشد. برای شروع یادگیری مفاهیم این صفحه را ببینید.

2. شناخت کامل حداقل یک زبان برنامه نویسی

شناخت دقیق یک زبان برنامه نویسی شامل تسلط کافی بر تمام کلمات کلیدی یک زبان (شناخت دقیق کلماتی مثل public و private و protected و static و final و abstract و interface)، همچنین آشنایی با مفاهیم پیشرفته برنامه نویسی مانند Reflection و Dependency Injection می باشد.
ما در مجموعه شرکت های حصین از زبان های برنامه نویسی زیادی (مثل C#, C, Java, NodeJS, PHP, AngularJS, Android, IOS) استفاده می کنیم. اما برای شروع به شما توصیه میکنیم پس از یادگیری مفاهیم (و شاید همزمان با آن) روی یکی از زبان های #C یا AngularJS یا Java تمرکز کنید.

 

3. تجربه کار جدی در یک تیم خوب

این تجربه می تواند در یکی از شرکت های مجموعه حصین باشد، یا در هر جای دیگر. برای اینکه بدانید در هر یک از فرصت های شغلی ما چقدر خوب هستید (و آیا سطح فنی لازم برای استخدام شدن در حصین را دارید یا خیر) این صفحات را ببینید:

نمونه تست مصاحبه استخدامی در فرصت شغلی برنامه نویسی #C

نمونه تست مصاحبه استخدامی در فرصت شغلی برنامه نویسی AngularJS

نمونه تست مصاحبه استخدامی در فرصت شغلی برنامه نویسی Java

نمونه تست مصاحبه استخدامی در فرصت شغلی برنامه نویسی َAndroid


 

 

  • No labels