Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

سوال‌های عمومی توانایی شما را در مبانی مرتبط با برنامه‌نویسی محک می‌زند. معمولاً افرادی که تحصیلات خود را در رشته‌های مرتبط با مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار، فناوری اطلاعات) گذرانده باشند، از عهده این سوالات به راحتی برمی‌آیند.

...