Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourGreen
titleسوال
 (ORM) کلاس  کلاس A، B و C را داریم. کلاس‌های B و C از A ارث‌بری دارند. جداول معادل این 3 کلاس را در یک پایگاه داده رابطه‌ای بگویید (حالت‌های مختلف را بگویید).

 

Status
colourGreen
titleسوال
 (ORM) کلاس  کلاس شهر و کشور داریم و با هم در ارتباط هستند (شهر موجودیت ضعیف هست و تعریف شهری که در هیچ کشوری نیست بی‌معنی است). می‌خواهیم با پاک کردن یک کشور تمام شهرهای آن هم پاک شود. در mapping مربوط به ORM باید چه تغییری بدهیم؟

 

Status
colourGreen
titleسوال
 (طراحی) در یک دامنه مفاهیم دانشجو و درس را مشابه دانشگاه داریم. نمرات دانشجوها در درس‌هایی که می‌گیرند ذخیره می‌شود. برای این دامنه نمودار کلاس بکشید (conceptual class diagram).

 

Status
colourGreen
titleسوال
 می خواهیم داده‌های دامنه بالا را در پایگاه داده رابطه‌ای ذخیره کنیم. جداول مربوطه چیست؟ یک query بنویسید که معدل همه دانشجوها را بدهد.