Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

در این بخش سوالات متنوعی از حیطه‌های گوناگون برنامه‌نویسی گذاشته شده است. این سوالات تا حدی از نظر موضوع از یک‌دیگر تفکیک شده‌اند، اما با این حال مقداری هم‌پوشانی میان آن‌ها وجود دارد. در جلسات مصاحبه حصین، عموماً از تمام حیطه‌های عمومی و همچنین سوالات اختصاصی زبان مورد علاقه شما سوالاتی مطرح می‌شود تا مهارت‌های برنامه‌نویسی شما ارزیابی شود.

 

Children Display