Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Status
colourGreen
titleسوال
 (از کتابخانه Linq): فرض کنید در #C، آرایه‌ای از کلاس Person داریم که شامل فیلدهای Name, LastName و Age است. می‌خواهیم با استفاده از Linq عبارتی بنوسیسم بنویسیم که با گرفتن این آرایه‌، آرایه‌ای از  string که ترکیب نام و نام خانوادگی افراد، مرتب شده بر اساس سن است را خروجی دهد.

...