Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

عموماً در جلسات مصاحبه حصین، مجموعه‌ای از سوالات در زمینه‌های مختلف برنامه‌نویسی از شما پرسیده می‌شود. این سوالات شامل دو بخش عمومی و تخصصی است. در بخش عمومی، مباحثی نظیر مفاهیم برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و ساختمان داده، مفاهیم شی‌گرایی، الگوهای طراحی، پایگاه داده و ... طرح می‌شود تا میزان تسلط شما بر مبانی برنامه‌نویسی مشخص شود. سپس در بخش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای شما در ارتباط با ویژگی‌های مختلف زبان برنامه‌نویسی مورد علاقه‌تان مورد چالش قرار می‌گیرد تا توانمندی‌های شما در این حیطه نیز ارزیابی شود. برخی سوالات نیز به صورت ترکیبی از مباحث پایه‌ای و ویژگی‌های زبان طرح می‌شوند تا هم‌زمان قدرت شما را در چند حیطه بسنجند.

علاوه بر جلسه مصاحبه، برخی از گروه‌های حصین علاقه دارند تا توانمندی‌های متقاضیان را در یک جلسه عملی یا دوره آزمایشی کوتاه‌مدت نیز مورد ارزیابی قرار دهند. برای این منظور، پروژه‌های کوچکی تعریف می‌شود تا جنبه‌های مختلف یک مسئله را در خود جای داده‌اند و در عین حال در زمان کوتاهی قابل پیاده‌سازی باشند. به طور طبیعی، استفاده از منابع مختلف و اینترنت در طول مصاحبه عملی امکان‌پذیر است و افراد می‌توانند توانایی‌های عملی خود را در این بخش به نمایش بگذارند.

...