Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
در سال ۸۲ تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف که از اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان بودند رؤیای راه اندازی یک مجموعه فناوری بزرگ و بین المللی را در ذهن داشتند؛ مجموعه ای که با دستان خودشان شکل دهندو کاری کنند تا آن دسته از دوستانشان هم که با موج خروج از کشور رفته بودند، ترغیب به بازگشت شوند.

در سال ۸۳ با ثبت شرکت فن آفرین حصین قشم اولین گام برداشته شد. تیم سه نفره تبدیل به گروهی ۶ نفره شد. هرچند بسیار سخت اما توانست به تدریج شایستگی خود را به با تجربه تر ها ثابت کند. برای انجام دادن کارهای بزرگ نیاز به آدمهایی با فکرها و آرزوی های بزرگ هست و تیم حصین خیلی خوب می دانست که مهترین سرمایه ای که باید برای اندوختن آن هرچه بیشتر تلاش کند سرمایه انسانی است. کم کم افرادی که آنها هم فکرها وآرزوهایی برای ساختن در سر داشتند به حصین اضافه شدند و هرکدام با خود تحفه ای آوردند. آنها توانستند جزء ۸% درصدی باشند که نه تنها طی گذر ۱۰ سال باقی بمانند بلکه هر روز توسعه و رشد بیشتری به کسب و کار خود بدهند. خانواده حصین حالا بعد از ۱۲ سال بیش از ۳۰۰ عضو دارد و بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات آنها بهره مند شده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد شرکت حصین را در وب سایت http://hasin.ir ببینید.

Gallery
columns3
sortname