Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

برای شروع کار با زبان Java، درس مقدمه ای بر برنامه نویسی در جاوا در دانشگاه Princeton توصیه می شود. محتوای این درس را میتوانید از اینجا دانلود کنید. فصل اول کتاب مرجع این درس با نام  Introduction to Programming in Java, An Interdisciplinary Approach با کیفیت بالا را از اینجا دانلود کنید. همچنین کل کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.