Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

اگر میخواهید یک مرور سریع روی زبان #C داشته باشید، A C# Crash Course را ببینید.

چند منبع آموزشی دیگر در مورد #C:

...

برای مشاهده نمونه سوالات مصاحبه استخدامی جهت پست برنامه نویس #C، این صفحه را ببینید.